Iloosion’s Weblog


Kesilapan untuk ujian
April 5, 2008, 2:32 pm
Filed under: Uncategorized

Pelajar ramai Ramai Pelajar

Banyat Banyak

hadapan depan – right in front

Apa Siapa – for names

Emphat empat

susah – difficult not easy

Advertisements


Hari Raya Puasa (Bahasa Melayu penterjemahan)
Mac 23, 2008, 7:04 pm
Filed under: Uncategorized

Hari Raya Puasa is a very important occasion that is celebrated by Muslims all over the

Hari Raya Puasa adalah satu perayaan penting yang diraikan oleh Muslim di seluruh

world. It is also known as the festival that marks the end of one month of

dunia. Ia juga adalah satu perayaan yang menandakan berakhirnya bulan

fasting. The words ‘Hari Raya’ means ‘day of celebration.’

puasa .Perkataan ’ Hari Raya ’ bermaksud ’ hari perayaan’.

In country like Singapore where there are a number of Muslims, Hari Raya preparations

Di negara seperti Singapura yang mempunyai sebilangan Muslim, persediaan Hari Raya

 can be seen at least one month before the festival.

dapat diperhatikan sekurang-kurangnya sebulan sebelum tibanya hari perayaan.

Geyland serai, the place that is known for the Muslims to gather, is always

Geyland Serai yang merupakan tempat yang menjadi kebiasaan untuk orang Muslim berkumpul,

filled with large crowds during Ramandan.

dipenuhi dengan orang ramai pada bulan Ramadhan.

Bazzars would be set up and they would be selling numerous festive items for Muslims.

Bazar akan dipasang dan mereka akan menjual berbagai-bagai barangan perayaan untuk Muslim.

Carpets, clothes, bags, food, music CDs and VCDs would be sold at Geylang.

Permaidani, pakaian, beg, makanan, CD muzik dan VCD akan dijual di Geylang.

At night, the place is lit up with glittering lights.

Pada waktu malam, tempat ini akan diterangi dengan cahaya yang bergemerlapan.

After fulfilling their one-month of fasting, the Muslims would be joyful to celebrate Hari

Selepas berpuasa selama sebulan, Muslim akan berseronok untuk meraikan Hari

Raya Puasa. On the morning of the festival, the Muslims would wear their new clothes

Raya Puasa. Pada pagi Hari Raya, Muslim akan memakai pakaian baru

and go to the mosque to pray. They offer their thanks to God and after

dan pergi ke masjid untuk bersembahyang. Mereka akan mengucapkan syukur kepada Tuhan dan

they would ask for forgiveness from their elders. This is an important custom followed 

memohon maaf daripada mereka yang lebih tua.Ini ialah adapt penting yang dikuti

By the Muslims. They feel that the young ones asking forgiveness from their elders is

Oleh Muslims. Merminta maaf daripada orang yang lebir tua dianggap penting oleh

very essential.

Mereka.

On the day, they also visit their relatives and friends to

Pada hari itu, mereka juga berjumpa saudara- mara dan kawa-kawan mereka untuk

celebrate the happy occasion. If you visit Muslims’ homes on Hari Raya

menyambut hari yang bahagia. Kalau anda mengunji rumah Muslinah pada Hari Raya

Puasa you can expect to taste a wide variety of delicious spicy dishes.

Puasa, anda boleh merasa berbagai jernis masakan yang sedap dan pedas.

Some favorite dishes that can be found in Muslims homes on this special occasion are

Antara masakan yang boleh dijumpa di rumah pada hari itu ialah

ketupat, longtong, nasi padang and beef rending. The Muslims also have the habit of

ketupat, longtong, nasi pandang dan daging rending. Muslim juga biasanya

giving packets of money to kids when they go visiting. The packets are usually

berikan duit kepada kanak-kanak apabila mereka mengunjung. Sampul duit selalunya

green in colour and children often look forward to getting these money tokens on Hari

berwarna hijau dan kanak-kanak apabila selalu mengharapkan hadiah duit Hari

Raya Puasa. Overall, Hari Raya is a delightful festival for the Muslims.

Raya Puasa. Secara kesluruhan, Hari Raya Puasa adalah hari yang sangat gembira untuk Muslims.Tutorial sentence formation (4)
Mac 22, 2008, 8:39 pm
Filed under: Uncategorized

Abang Ali dan adik Ali ada sifat yang berbeza.

Adik Ali ringan tangga. Abang Ali selalu berpanjang tangan.

Akibatnya, Jeha sayang Abang Ali tetapi dia risau Adik Ali akan menconteng arang di muka.

 Tutorial sentence formation (3)
Mac 14, 2008, 4:47 pm
Filed under: Uncategorized

Saya berasa hampa kerana teksi yang saya naiki telah rosak di tengah jalan. Akitbatnya, saya terlambat tiba di Lapangan terbang.

Ali tinggal di Boon Lay, Barat negara SIngapura.

Setiap Hari, Ali bangun pada lapan pagi.

Ali menaiki bas SBS yang merah ke sekolah.50 kataan blog
Februari 27, 2008, 5:24 am
Filed under: Uncategorized

Pada emphat haribulan Mac, saya dan taman wanita saya telah pergi ke Bali dengan dua orang kawan kami. Kami menaki kepal terbang dan bertolak ke sana pada pukul dua petang dari lapangan terbang changi. Sampai di Bali, kami pergi ke pantai di hadapan perhotelan kami kerana pantai di sana sanggat indah.Tutorial sentence formation (2)
Februari 20, 2008, 11:43 pm
Filed under: Uncategorized

Semalam, Saya berjudi hingga pukul satu malam.

Akibatnya, saya bangun pada pukul dua belas tengah hari.

Saya menaki teksi dari Simei ke NUSTutorial sentence formation (1)
Februari 10, 2008, 2:35 pm
Filed under: Uncategorized

Saya melihat ternampat sebuat taxi berlanggar terlanggar dengan sebatang poko